नेपाली लेखा प्रणाली (NEPALI ACCOUNTING)

Nepali Accounting Software
Click to Enlarge

नेपाली भाषामा कुनै पनि सामाजिक संघ संस्थाहरुको हिसाब किताबलाई व्यवस्थित रुपमा कम्प्युटरमा राख्नको लागि यो सफ्टवेयर उपयोगी हुन्छ । कार्यालयको आम्दानी, खर्च, सम्पति तथा दायित्वको हिसाब व्यवस्थित रुपमा राख्न सकिन्छ । र्सवमान्य लेखा सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी निर्माण गरिएको यस सफ्टवेयर आम व्यवसायी तथा कार्यालयको लागि